Life is better on a mountain bike. 

    mtb 9900 strava

Generalforsamling 2020 - mandag 9. marts kl. 19.00

General forsamling

Mandag, den 9. marts kl. 19.00.

Dagsorden er ifølge vedtægten:

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.) Valg af ordstyrer

2.) Aflæggelse af orientering om årets forløb

3.) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.) Fremlæggelse og godkendelse af budget

5.) Behandling af indkomne forslag

6.) Fastsættelse af kontingent

7.) Valg af: a. Bestyrelsesmedlemmer – jf. §4 konstituerer bestyrelsen sig selv.

b. Suppleanter

c. Revisorer

d. Revisorsuppleant

8). Eventuelt

Hvis du har forslag til behandling på Generalforsamlingen 2020 skal de være formanden ihænde 7 dage før den 9. marts 2020.